Детальна інформація за посиланням http://nuft.edu.ua/page/view/vstup

Перелік конкурсних предметів

при вступі до Національного університету харчових технологій у 2016 році на основі повної загальної середньої освіти на навчання за освітнім ступенем бакалавра

 

Спеціальність підготовки   за освітнім  ступенем бакалавра

Перелік конкурсних предметів

Ваговий коефіцієнт

Мінімальна кількість балів

Код

Спеціальність

181

Харчові технології

1. Українська мова та література.

0,2

100

2. Математика

0,35

100

3. Хімія/Іноземна мова/

Історія України

0,35

100

(створена у 1973 році)

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» з напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», спеціальності 7.04010601, 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» та фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» спеціальності 8.04010604 «Екологічний контроль та аудит».

На кафедрі викладаються дві загальнонаукові дисципліни: «Біохімія» – для студентів усіх технологічних спеціальностей; «Основи екології» – для студентів усіх спеціальностей університету.

Крім того, кафедрою забезпечується навчання студентів-екологів за 42 основними фаховими дисциплінами.

Практична підготовка фахівців з екології здійснюється з використанням матеріально-технічної бази НУХТ та інших профільних установ та підприємств. Між НУХТ та організаціями екологічного спрямування (державні екологічні інспекції, лабораторія екологічного контролю митниці тощо), підприємствами харчової та переробної промисловості (ЗАТ «Оболонь», Київські хлібозаводи №4, №10, №12, м’ясо-переробні комбінати, Київський завод шампанських вин, ЗАТ «Росинка», Вінницький олієжировий комбінат, Яготинський цукровий завод, Яготинський молокозавод тощо), підприємствами з очищення стічних вод та утилізації відходів (Бортницька станція аерації, Деснянська станція водопідготовки, сміттєспалювальний завод «Енергія»), науково- дослідними  та галузевими інститутами укладено відповідні угоди, які забезпечують студентів місцями виробничої та науково-виробничої практики, а також надають їм можливість вирішувати питання працевлаштування після закінчення навчання в університеті.

На кафедрі, крім існуючих біохімічних лабораторій, створені навчальні спеціалізовані лабораторії, які обладнані сучасними приладами та установками для студентів-екологів.

До складу випускової кафедри біохімії та екологічного контролю входить 14 науково-педагогічних працівників, всі з науковими ступенями доктора або кандидата наук, в т.ч. три професори (д.б.н., проф. І.Л. Якименко, д.б.н., проф. В.І. Шейко та к.т.н., проф. А.І. Салюк), доценти, к.т.н. О.І. Семенова, Н.О. Бублієнко, О.В. Ничик, О.М. Салавор, А.В. Котинський, Л.Ф. Степанець,, У.С. Йовбак, к.с.-г.н. О.В. Тогачинська, к.г.н. В.В. Харченко, к.х.н. Береза Л.В., к.с.-г.н.  Паращенко І.В. На кафедрі ведеться підготовка наукових кадрів через систему аспірантури, на цей час в аспірантурі навчається 5 аспірантів.

Кафедра підтримує тісні стосунки з багатьма академічними та галузевими науково-дослідними інститутами та профільними кафедрами з біохімії та екології вищих навчальних закладів.

Для забезпечення навчального процесу кафедра займається підготовкою підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій та розробленням методичних вказівок для напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Зокрема викладачами кафедри підготовлені підручники та навчальні посібники: «Харчова експертиза», «Екологізація  харчових виробництв», «Основи екології», «Біологічна хімія», «Модернізація виробництва – системно екологічний підхід», «Фізіологія та гігієна харчування», «Метанове бродіння у біотехнології», «Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод», «Водопостачання, водовідведення та якість води», «Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод», «Біотрансформація переробки відходів харчової та переробної промисловості», «Природоохоронні технології та обладнання», «Основи екологічної токсикології» та інші.

З відкриттям нової спеціальності екологічного напряму на кафедрі розроблено та видано понад 40 методичних вказівок,  конспектів  лекцій та розроблена тематика індивідуальних робіт для студентів з основних профілюючих дисциплін. Кафедра впроваджує у навчальний процес галузеві системи стандартів і нормативів та нові інформаційні методи навчання із застосуванням сучасної комп’ютерної техніки.

На кафедрі активно працює студентський науковий гурток. Студенти здійснюють науковий пошук у двох напрямках: «Очищення стічних вод та переробка вторинної сировини» та «Теоретичні та практичні проблеми екології харчових виробництв та продуктів». Щорічно свої наукові дослідження студенти виносять на наукову студентську конференцію, де виступають із науковими доповідями як узагальненого характеру, так і за результатами експериментальних робіт. Кращі доповіді рекомендуються до друку, для впровадження у навчальний процес, як складова частина у дипломний проект або беруть участь в університетському конкурсі.

За роки існування кафедра підготувала більше 380 спеціалістів. Наші випускники працюють на багатьох підприємствах харчової промисловості: ЗАТ «Оболонь», Київському заводі медпрепаратів, ЗАТ «Росинка», хлібокомбінаті № 12 м. Києва; у Всеукраїнській екологічній лізі; в органах державного управління: Міністерстві екології та охорони навколишнього середовища; Державному департаменті продовольства, Державному управлінні екології та природних ресурсів; у міських та районних санепідемстанціях; фірмах екологічного профілю; у науково-дослідних установах та навчальних закладах: Інституті екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя, університеті «Україна», Інституті проблем моделювання в енергетиці, Інституті сорбції та ендоекології НАНУ, центрі експертиз «Тест» тощо. 

Доцент Береза Людмила Василівна

 • Bereza

 Доцент Йовбак Уляна Сергіївна

 • Jovbak

 Доцент Тогачинська Ольга Василівна

 • Togachynska

 Доцент Котинський Андрій Валерійович

 • Kotynsky

Доцент Салавор Оксана Мирославівна

 • Salavor

Доцент Бублієнко Наталія Олександрівна

 • Bublienko

Доцент Ничик Оксана Василівна

 • Nychyk

Доцент Степанець Любов Філімонівна

 • Stepanets

Доцент Харченко Вячеслав Валерійович

 • Kharchenko

Доцент Сменова Олена Іванівна

 • Semenova

Професор Шейко Віталій Ілліч

 • Sheyko

Професор Якименко Ігор Леонідович

 • Iakymenko

Професор Салюк Анатолій Іванович

 • Salyuk

(створена у 1930 році)

Кафедра здійснює підготовку фахівців за напрямом «Харчові технології та інженерія» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»; за спеціальністю «Технології  продуктів бродіння і виноробства» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр».

Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства - це колектив однодумців, об’єднаних спільним прагненням – підготувати незалежній Україні висококваліфікованих фахівців для харчової промисловості. За роки свого існування кафедрою підготовлено понад 6000 інженерів-технологів та спеціалістів і магістрів бродильних виробництв, у тому числі для зарубіжних країн (Російської Федерації, Республіки Молдова, Туркменістану,  Китаю, Куби, Монголії, Угорщини, В’єтнаму та ін.). Випускники кафедри займають керівні посади на підприємствах харчової промисловості України та країн СНД.

Кафедра забезпечує також фахову підготовку «бакалаврів» і «спеціалістів» за заочною формою навчання у відокремлених структурах університету – в м. Сімферополь та у м. Львів.

Щорічно співробітниками кафедри отримується 5–8 патентів та публікується близько 20 наукових статей. Результати наукових досліджень доповідаються на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях.

Для проведення навчального процесу та наукової роботи кафедра має три навчальні та одну науково-дослідну лабораторії, оснащені обладнанням, що забезпечує необхідний рівень підготовки фахівців. Студенти і аспіранти користуються бібліотекою університету.

Практичні навички студенти набувають під час практик на передових підприємствах галузі та в галузевих науково-дослідних інститутах за наскрізною програмою практик – двох технологічних і переддипломної.

Темами дипломних проектів є реконструкція або будівництво нових підприємств.

Кожний рік на кафедрі студенти виконують міжкафедральні комплексні дипломні проекти, захист яких здійснюється на діючих підприємствах за активної участі виробничників.

Студенти, які мають високий потенціал, залучаються з третього курсу, а студенти п’ятого курсу всі беруть участь у науковій роботі кафедри.

Із метою покращення підготовки фахівців у навчальні плани внесені такі дисципліни, як «Інноваційні технології галузі», «Управління інноваційними проектами», «Метрологія, стандартизація, сертифікація», «Ліцензування і управління якістю», інтелектуальна власність та ін.

Кафедра має всі належні умови для підготовки висококваліфікованих фахівців промисловості та науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації.

(створена у 2011 році)

Як випускова, кафедра готує фахівців для консервної промисловості за напрямом «Харчові технології та інженерія» за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів». Підготовка ведеться за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

Матеріально-технічна база кафедри включає сучасні наукову та навчальну лабораторію, мультимедійну навчальну аудиторію. Кафедра достатньо комп’ютеризована, що дозволяє викладачам кафедри належно працювати над створенням методичних рекомендацій, конспектів лекцій та навчальних посібників, покращення навчального процесу та виконувати складні інженерні розрахунки.

Для підвищення якості підготовки фахівців, інтеграції навчального процесу у виробництво кафедра тісно співпрацює з передовими підприємствами консервної галузі - «САНДОРА», «ЧУМАК», «ВЕРЕС», «ТОРЧИН-ПРОДУКТ», «Ніжинський консервний завод», «Чигиринський консервний завод» тощо, де студенти мають можливість проходження технологічних і переддипломних практик, курсового і дипломного проектування. Систематично проводяться виїзні практичні та лабораторні заняття на підприємства Київщини.

На кафедрі відразу ж з часу заснування було впроваджено виконання міжкафедральних комплексних дипломних проектів, захист яких здійснюється на підприємствах за активної участі виробничників.

Студенти, найбільш здібні до наукової роботи, залучаються з третього курсу, а студенти четвертого та п’ятого курсів всі беруть участь у науковій роботі у спеціалізованій лабораторії. Закінчені наукові розробки науковців кафедри демонструються на всеукраїнських і міжнародних конференціях, конкурсах і виставках, де отримують належне визнання (дипломи).

У процесі розроблення робочих навчальних планів і програм дисциплін використовується передовий досвід зарубіжних технологічних вишів. Програми систематично переглядаються.

За відносно короткий, але плідний час від свого заснування кафедра підготувала понад 300 інженерів-технологів. Випускники обіймають посади державних службовців, головних інженерів, начальників змін, завідувачів лабораторій, змінних технологів, інженерів-технологів на великих і малих підприємствах, пов’язаних із виробництвом плодоовочевої консервованої продукції, соків та соковмісних напоїв.

Молоді викладачі кафедри систематично підвищують свою кваліфікацію на підприємствах м. Києва та України.

Головами і членами Державних екзаменаційних комісій із захисту дипломних проектів та магістерських робіт завжди є провідні спеціалісти і науковці.

На сьогодні наукова робота кафедри проводиться за напрямами:

– розроблення технологій нових видів продуктів із нетрадиційних видів сировини;

– розроблення наукових основ енергозбереження технології видів консервованих продуктів із рослин;

– розроблення інноваційних технологій виготовлення продуктів профілактичного та дієтичного призначення;

– удосконалення та оптимізація наявних технологічних процесів із метою підвищення якості кінцевих продуктів і зниження їх собівартості;

– розроблення нових прогресивних маловідходних технологій високоякісних продуктів сушіння;

— наукове обґрунтування технологічних режимів первинної обробки і зберігання продукції рослинництва та показників її якості.

– науково-технічні, методологічні та розрахункові засади ресурсозбережних енерготехнологічних комплексів сушіння харчових продуктів та сировини.

Науковці кафедри розробили десятки нових інноваційних технологій щодо застосування нетрадиційної сировини в продуктах оздоровчо-профілактичного і спеціального призначення.

На кафедрі регулярно видаються і поновлюються методичні рекомендації до вивчення дисциплін, практичної підготовки студентів, магістрантів, курсового і дипломного проектування, індивідуальної та самостійної роботи студентів тощо. Широке використання викладачами комп’ютерної техніки значно підвищило рівень і поліпшило якість методичних розробок, сприяло більшій індивідуалізації навчального процесу.

На кафедрі ведеться підготовка кадрів у аспірантурі та відкрита докторантура за спеціальністю 05.18.13 «Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів».

Кафедра виступає співорганізатором міжнародних науково-практичних конференцій за участю науковців та представників з промисловості.