Петро Леонідович Шиян — декан факультету бродильних, консервних виробництв та екологічного контролю

Факультет бродильних, консервних виробництв та екологічного контролю заснований на базі одного із найбільших і найстаріших факультетів університету – технології бродильних і хлібопекарських виробництв. Нині до складу факультету входять три випускові кафедри: біотехнології продуктів бродіння і виноробства, технології консервування, біохімії та екологічного контролю  та загально-інженерна кафедра процесів і апаратів харчових виробництв.

Перший випуск технологів бродильної промисловості відбувся у 1935 році, технологів-виноробів – у 1997 році, технологів консервної галузі – у 2003 році, екологів – у 2000 році.

Факультет здійснює підготовку фахівців на денній та заочній формах навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» за двома напрямами підготовки «Харчові технології та інженерія», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»  та за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Спеціаліст», «Магістр» зі спеціальностей: «Технології продуктів бродіння і виноробства», «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів», «Екологія та охорона навколишнього середовища », а також за ОКР «Магістр» зі спеціальності «Екологічний контроль та аудит».

Наразі НУХТ є єдиним в Україні вищим навчальним закладом, який має ліцензію на підготовку фахівців за спеціальністю «Екологічний контроль та аудит», в т.ч. англ. мовою викладання.

Вступити на навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» можна на основі повної загальної середньої освіти.

Випускники технікумів і коледжів, що здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст», що відповідає напрямам підготовки «Харчові технології та інженерія»,  «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», можуть продовжити навчання для здобуття  освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за скороченим терміном навчання.

На основі диплома бакалавра за напрямами «Харчові технології та інженерія»,  «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»  можна вступити на навчання за відповідними спеціальностями для отримання ОКР «Спеціаліст» або «Магістр».

Ті, хто мають диплом спеціаліста або магістра з будь-якої спеціальності, на нашому факультеті можуть пройти перепідготовку за спеціальностями «Технології продуктів бродіння і виноробства», «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів».

Студенти ІІ і ІІІ курсу нашого університету мають можливість проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу за контрактом у ВІТІ НТУУ «КПІ».

Якісній підготовці майбутніх фахівців сприяють висококваліфіковані викладачі: професори, доктори технічних наук, доценти, кандидати технічних наук. На кафедрах факультету є комп’ютерні класи, навчально-методичні кабінети, навчальні і наукові лабораторії, які оснащені сучасним лабораторним устаткуванням та приладами.

З метою постійного удосконалення практичної і наукової підготовки майбутніх спеціалістів і зміцнення зв’язків з виробництвом на факультеті регулярно організовуються зустрічі з провідними вітчизняними та зарубіжними вченими і представниками галузі.

Кафедри факультету мають свої філії  на провідних підприємствах України: ПАТ «Київський завод шампанських вин “Столичний”», Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України, Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих ресурсів, Інститут харчової хімії та геноміки НАН України, а також укладено договори про співпрацю з інститутом ААНУ; УкрНДІ захисту рослин  НАН України; Інститутом продовольчих ресурсів НААН України; Інститутом технічної теплофізики НАН України; Інститутом ботаніки ім. Холодного НАН України.

На базових підприємствах студенти мають можливість ознайомитися із сучасними технологіями та обладнанням, проводити лабораторні дослідження, а також проходити  технологічні та переддипломні практики. Під час практики студенти поглиблюють свої теоретичні знання, переймають досвід інженерно-технічних працівників, вміють аналізувати технологічні процеси, приймати самостійні рішення у виробничих умовах.

Факультет підтримує наукові зв’язки з понад п’ятнадцятьма зарубіжними науково-дослідними та вищими навчальними закладами. Студенти факультету беруть участь у міжнародних наукових конференціях, Всеукраїнській студентській олімпіаді з напряму "Харчові технології та інженерія" та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Харчові технології та інженерія» та Першому національному студентському конкурсі інноваційних харчових продуктів Eco Trophelia Ukraine. Результати проведених досліджень щорічно доповідаються на наукових конференціях, публікуються в провідних галузевих журналах. Ґрунтовна підготовка студентів та аспірантів дозволяє їм посідати призові місця на всеукраїнських конкурсах та олімпіадах. Кращі студенти щорічно виїздять за кордон для обміну досвідом і підвищення кваліфікації.

Студенти-екологи під керівництвом викладачів кафедри проводять різнопланові науково-дослідні роботи в галузі охорони довкілля: дослідження процесів очищення стічних вод, перероблення вторинної матеріальної сировини, розроблення технологій виробництва екологічно чистих продуктів, отримання біологічно активних речовин із спіруліни, тестування рослинної сировини на наявність генетично модифікованих організмів.

Наші студенти вивчають дисципліни, які дозволять отримати екологічну освіту сучасного європейського рівня. До них належать: екологічний аудит, екологічне право, стандартизація та сертифікація у природоохоронній діяльності, екологічна біотехнологія, моніторинг довкілля, організація управління в екологічній діяльності, заповідна справа тощо. Майбутні фахівці одержують знання з дисциплін екологічного напряму на основі сучасних міжнародних стандартів ISO 9 000, ISO 14 000; системи керування безпекою харчових продуктів НАССР тощо.

На кафедрах нашого факультету створені наукові школи, які працюють над розв'язанням актуальних для харчової промисловості проблем. Студенти, які приймають участь в роботі наукових шкіл,  рекомендуються до вступу у магістратуру, а потім – аспірантуру, після закінчення яких вони можуть працювати на викладацьких посадах в університетах, технікумах та коледжах.

Факультет бродильних, консервних  виробництв  та екологічного контролю налічує понад шістсот студентів денної та заочної форм навчання, які в подальшому будуть успішно працювати на сучасних підприємствах; в установах, що здійснюють екологічний контроль та аудит підприємств будь-якого профілю; у Всеукраїнській екологічній лізі; на провідних підприємствах харчової промисловості; в міських та районних санепідемстанціях; фірмах екологічного профілю; в науково-дослідних установах, контролюючих організаціях природоохоронного спрямування та навчальних закладах та займати посади: керівників харчових підприємств, установ та організацій (директора підприємства, науково-дослідного інституту, конструкторської чи проектної організації, технічного директора,  директора філії, керівника лабораторії); головних фахівців – керівників та технічних керівників виробничих підрозділів у харчовій промисловості  (головного інженера, заступника головного інженера, головного технолога, еколога, провідного інженера,  інженера-технолога, начальника цеху, завідувача виробництвом, завідувача лабораторій, хіміка-аналітика, інженера з контролю якості готової продукції); у комерційних структурах з виробництва харчових добавок; інженера-проектувальника та наукового співробітника в проектних та науково-дослідних організаціях.

Свої таланти студенти розвивають в гуртках художньої самодіяльності: театральному, танцювальному, хоровому, в клубі веселих і кмітливих та активно приймають участь у фестивалі – „День факультету”. На базі факультету працює вокально-інструментальний ансамбль.

Займаються спортом та підтримують свій фізичний стан студенти у секціях спортивного комплексу, який знаходиться поруч зі студентським містечком. Найкращі спортсмени факультету беруть активну участь у змаганнях районного, міського та державного рівнів та спартакіади університету.

Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком в якому функціонують кімнати для навчання, тренажерні зали та комп’ютерний клас.

Випускники факультету не мають проблем з працевлаштуванням, адже знання і практичні навички, які вони опанували за час навчання, користуються попитом серед підприємців та виробничників різних галузей.

Запрошуємо випускників шкіл, ліцеїв, коледжів та технікумів на навчання в дружню сім’ю факультету бродильних, консервних виробництв та екологічного контролю!