(створена у 1973 році)

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» з напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», спеціальності 7.04010601, 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» та фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» спеціальності 8.04010604 «Екологічний контроль та аудит».

На кафедрі викладаються дві загальнонаукові дисципліни: «Біохімія» – для студентів усіх технологічних спеціальностей; «Основи екології» – для студентів усіх спеціальностей університету.

Крім того, кафедрою забезпечується навчання студентів-екологів за 42 основними фаховими дисциплінами.

Практична підготовка фахівців з екології здійснюється з використанням матеріально-технічної бази НУХТ та інших профільних установ та підприємств. Між НУХТ та організаціями екологічного спрямування (державні екологічні інспекції, лабораторія екологічного контролю митниці тощо), підприємствами харчової та переробної промисловості (ЗАТ «Оболонь», Київські хлібозаводи №4, №10, №12, м’ясо-переробні комбінати, Київський завод шампанських вин, ЗАТ «Росинка», Вінницький олієжировий комбінат, Яготинський цукровий завод, Яготинський молокозавод тощо), підприємствами з очищення стічних вод та утилізації відходів (Бортницька станція аерації, Деснянська станція водопідготовки, сміттєспалювальний завод «Енергія»), науково- дослідними  та галузевими інститутами укладено відповідні угоди, які забезпечують студентів місцями виробничої та науково-виробничої практики, а також надають їм можливість вирішувати питання працевлаштування після закінчення навчання в університеті.

На кафедрі, крім існуючих біохімічних лабораторій, створені навчальні спеціалізовані лабораторії, які обладнані сучасними приладами та установками для студентів-екологів.

До складу випускової кафедри біохімії та екологічного контролю входить 14 науково-педагогічних працівників, всі з науковими ступенями доктора або кандидата наук, в т.ч. три професори (д.б.н., проф. І.Л. Якименко, д.б.н., проф. В.І. Шейко та к.т.н., проф. А.І. Салюк), доценти, к.т.н. О.І. Семенова, Н.О. Бублієнко, О.В. Ничик, О.М. Салавор, А.В. Котинський, Л.Ф. Степанець,, У.С. Йовбак, к.с.-г.н. О.В. Тогачинська, к.г.н. В.В. Харченко, к.х.н. Береза Л.В., к.с.-г.н.  Паращенко І.В. На кафедрі ведеться підготовка наукових кадрів через систему аспірантури, на цей час в аспірантурі навчається 5 аспірантів.

Кафедра підтримує тісні стосунки з багатьма академічними та галузевими науково-дослідними інститутами та профільними кафедрами з біохімії та екології вищих навчальних закладів.

Для забезпечення навчального процесу кафедра займається підготовкою підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій та розробленням методичних вказівок для напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Зокрема викладачами кафедри підготовлені підручники та навчальні посібники: «Харчова експертиза», «Екологізація  харчових виробництв», «Основи екології», «Біологічна хімія», «Модернізація виробництва – системно екологічний підхід», «Фізіологія та гігієна харчування», «Метанове бродіння у біотехнології», «Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод», «Водопостачання, водовідведення та якість води», «Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод», «Біотрансформація переробки відходів харчової та переробної промисловості», «Природоохоронні технології та обладнання», «Основи екологічної токсикології» та інші.

З відкриттям нової спеціальності екологічного напряму на кафедрі розроблено та видано понад 40 методичних вказівок,  конспектів  лекцій та розроблена тематика індивідуальних робіт для студентів з основних профілюючих дисциплін. Кафедра впроваджує у навчальний процес галузеві системи стандартів і нормативів та нові інформаційні методи навчання із застосуванням сучасної комп’ютерної техніки.

На кафедрі активно працює студентський науковий гурток. Студенти здійснюють науковий пошук у двох напрямках: «Очищення стічних вод та переробка вторинної сировини» та «Теоретичні та практичні проблеми екології харчових виробництв та продуктів». Щорічно свої наукові дослідження студенти виносять на наукову студентську конференцію, де виступають із науковими доповідями як узагальненого характеру, так і за результатами експериментальних робіт. Кращі доповіді рекомендуються до друку, для впровадження у навчальний процес, як складова частина у дипломний проект або беруть участь в університетському конкурсі.

За роки існування кафедра підготувала більше 380 спеціалістів. Наші випускники працюють на багатьох підприємствах харчової промисловості: ЗАТ «Оболонь», Київському заводі медпрепаратів, ЗАТ «Росинка», хлібокомбінаті № 12 м. Києва; у Всеукраїнській екологічній лізі; в органах державного управління: Міністерстві екології та охорони навколишнього середовища; Державному департаменті продовольства, Державному управлінні екології та природних ресурсів; у міських та районних санепідемстанціях; фірмах екологічного профілю; у науково-дослідних установах та навчальних закладах: Інституті екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя, університеті «Україна», Інституті проблем моделювання в енергетиці, Інституті сорбції та ендоекології НАНУ, центрі експертиз «Тест» тощо. 

Доцент Береза Людмила Василівна

 • Bereza

 Доцент Йовбак Уляна Сергіївна

 • Jovbak

 Доцент Тогачинська Ольга Василівна

 • Togachynska

 Доцент Котинський Андрій Валерійович

 • Kotynsky

Доцент Салавор Оксана Мирославівна

 • Salavor

Доцент Бублієнко Наталія Олександрівна

 • Bublienko

Доцент Ничик Оксана Василівна

 • Nychyk

Доцент Степанець Любов Філімонівна

 • Stepanets

Доцент Харченко Вячеслав Валерійович

 • Kharchenko

Доцент Сменова Олена Іванівна

 • Semenova

Професор Шейко Віталій Ілліч

 • Sheyko

Професор Якименко Ігор Леонідович

 • Iakymenko

Професор Салюк Анатолій Іванович

 • Salyuk