(створена у 1930 році)

Кафедра здійснює підготовку фахівців за напрямом «Харчові технології та інженерія» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»; за спеціальністю «Технології  продуктів бродіння і виноробства» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр».

Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства - це колектив однодумців, об’єднаних спільним прагненням – підготувати незалежній Україні висококваліфікованих фахівців для харчової промисловості. За роки свого існування кафедрою підготовлено понад 6000 інженерів-технологів та спеціалістів і магістрів бродильних виробництв, у тому числі для зарубіжних країн (Російської Федерації, Республіки Молдова, Туркменістану,  Китаю, Куби, Монголії, Угорщини, В’єтнаму та ін.). Випускники кафедри займають керівні посади на підприємствах харчової промисловості України та країн СНД.

Кафедра забезпечує також фахову підготовку «бакалаврів» і «спеціалістів» за заочною формою навчання у відокремлених структурах університету – в м. Сімферополь та у м. Львів.

Щорічно співробітниками кафедри отримується 5–8 патентів та публікується близько 20 наукових статей. Результати наукових досліджень доповідаються на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях.

Для проведення навчального процесу та наукової роботи кафедра має три навчальні та одну науково-дослідну лабораторії, оснащені обладнанням, що забезпечує необхідний рівень підготовки фахівців. Студенти і аспіранти користуються бібліотекою університету.

Практичні навички студенти набувають під час практик на передових підприємствах галузі та в галузевих науково-дослідних інститутах за наскрізною програмою практик – двох технологічних і переддипломної.

Темами дипломних проектів є реконструкція або будівництво нових підприємств.

Кожний рік на кафедрі студенти виконують міжкафедральні комплексні дипломні проекти, захист яких здійснюється на діючих підприємствах за активної участі виробничників.

Студенти, які мають високий потенціал, залучаються з третього курсу, а студенти п’ятого курсу всі беруть участь у науковій роботі кафедри.

Із метою покращення підготовки фахівців у навчальні плани внесені такі дисципліни, як «Інноваційні технології галузі», «Управління інноваційними проектами», «Метрологія, стандартизація, сертифікація», «Ліцензування і управління якістю», інтелектуальна власність та ін.

Кафедра має всі належні умови для підготовки висококваліфікованих фахівців промисловості та науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації.